Những bài viết bằng tiếng Việt về cảm quan cuộc sống và ghi lại những điều quan sát được.