Đôi lúc quá nhiều suy nghĩ ẩn chất trong một tinh thần không mấy minh mẩn. Muốn chia sẻ nhưng không thể nói hết mọi điều. Những vần thơ từ đấy sinh ra như đại diện cho những gì tôi muốn nói nhưng ngắn gọn và súc tích nhất. Thơ tôi làm có thể không hay nhưng chúng đại diện cho suy nghĩ và cảm xúc của tôi lúc đấy.